viernes, 29 de junio de 2012

Legalizar pozo en Calvià. En Ctiba le asesoramos para legalizar un pozo en Calvià.

 Reglament de la Comissió pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en quant als requisits de disseny ecològic per a les bombes hidràuliques.

El Reglament nº547/2012 estableix els requisist de disseny ecològic per a la comercialització de bombres hidràuliques centrífugues per bombar aigua neta, incloses les integrades en altres productes.

La Comissió Europea amb la finalitat de augmentar la introducció al mercat de tecnologies que milloren l'impacte ambiental del cicle de vida de les bombes hidràuliques, ha adoptat el present reglament.
El text recull una definició més clara 
a la Directiva 2009/125/CE, definint «bomba hidràulica»: com la part hidràulica d'un dispositiu que desplaça aigua neta mitjançant una acció física o mecànica i que respon a un dels dissenys següents. Fa referència als requisits mínims d'eficiència, així com els requisits d'informació aplicables a les bombes hidràuliques centrífugues són els que figuren a l'annex II.

D'altra banda clarifica l'a
valuació de la conformitat, el procediment de verificació a efectes de la vigilància del mercat, els criteris de referència indicatius. A més la Comissió és comproment a revisa el Reglament a la llum del progrés tècnic registrat i presentarà el resultat d'aquesta revisió al Fòrum consultiu en el termini màxim de quatre anys després de la seva entrada en vigor.
Aquest Reglament entrarà en vigor el vintè dia següent al de la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Consulta el Reglament
                                         
                                                                                                                                                       


No hay comentarios:

Publicar un comentario